“ SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY ” KHÁM PHÁM NĂNG LỰC CỐT LÕI CỦA BẢN THÂN - PHÂN TÍCH TÂM LÝ - ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP - ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - ĐIỀU PHỐI NHÂN SỰ

Tin tức

KHÓA HỌC 3 NGÀY 17-18-19/02/2017 VỀ "SINH TRẮC DẤU VÂN TAY" TẠI ĐẮK LẮK